INFORMACJA RODOInformacja zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - dalej „RODO”

 1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Ray Trans Sp. z o.o. ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 70-304 Szczecin NIP 8522643563 KRS0000727382.
 2. Procesor: Administrator może działać za pośrednictwem podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy, wskazując dane tego podmiotu.
 3. Dane osobowe: zbierane przez Administratora dane osobowe to (w całości lub części): imiona i nazwiska, adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, numery PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail.
 4. Dane kontaktowe: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 5. Cele przetwarzania:
  1. umowny - niezbędny dla wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. umowny - niezbędny dla zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia poziomu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez oferowanie Państwu usług, w tym usług świadczonych przez podmioty powiązane lub współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w drodze prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 6. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych - Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i /lub zleceń/ zamówień; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora. Administrator w sposób obligatoryjny przetwarza dane osobowe w celach ustawowych, zawarcia i realizacji umowy – wskazanych w pkt. 5. W innych sytuacjach (w tym w celach marketingowych) dane osobowe są przetwarzane są w sposób fakultatywny na podstawie Państwa zgody – dobrowolność.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

  Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Wyłączenie prawa do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, w przypadku wykazania, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Okres przechowywania danych:
  1. przez czas obowiązywania łączącej Państwa umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
  2. przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania.
  3. po wygaśnięciu umowy dane osobowe przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie dokumentu papierowego (zarchiwizowana umowa i dokumenty do niej dołączone) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
 10. Jako podmioty danych posiadacie Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. przenoszenia danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
 12. Przewidywani Odbiorcy Państwa danych:
  1. profesjonalni dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych,
  2. dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym stron internetowych,
  3. portale społecznościowe, z których korzysta lub prowadzi Administrator,
  4. banki, faktorzy, towarzystwa ubezpieczeniowe,
  5. należycie umocowani pracownicy oraz członkowie organów Administratora,
  6. podmioty zależne, powiązane oraz współpracujące z Administratorem,
  7. inne podmioty z którym Administrator realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  8. podmioty – procesorzy.
 13. Przetwarzając dane osobowe Administrator co do zasady nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej może mieć jednak miejsce w szczególnych sytuacjach (dot. Facebook) przy czym tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, w związku z decyzją z dnia 12 lipca 2016 r. Komisji Europejskiej wdrażającą porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w sprawie przekazywania danych osobowych do USA.
 14. Automatyzacja w tym profilowanie - Państwa dane mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.
 15. Niniejsza Informacja RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Państwa żadnego działania.

  ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  1. Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.
  2. Wzór stosownego wniosku stanowiący załącznik do Informacji RODO można pobrać również ze strony internetowej Administratora.
  3. Administrator zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
   1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania
   2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter lub wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności i uzyskania dodatkowych informacji.
   3. Administrator (lub osoba działająca w imieniu Administratora) udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
   4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


  4. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

   Wniosek o realizację prawa osoby, której dotyczą: POBIERZ PDF ►